Home Politics News Hour (Taliban Say Mazakarat….Aur Koi Hal Nahi ?) – 19th February...